Разберете опасностите от заваръчния дим

Запознайте се с рисковете и начините, които могат да помогнат за тяхното намаляване

Търсенето на квалифицирани заварчици се очаква да нарасне през следващото десетилетие. С този очакван растеж стареещите структури и оборудване ще се нуждаят от поддръжка, докато новото строителство и производство продължават. Заваръчните операции имат възможности за разширяване, но докато се случват, фокусът върху здравето и безопасността на служителите ще бъде от първостепенно значение.

Излагането на метални оксиди и вторични газови производни е една от водещите опасности, пред които са изправени заварчиците. Независимо дали извършвате заваряване чрез стопяване, което прилага само топлина (електрическа дъга, газ или лазерни процеси) или комбинирате топлина и налягане във вашите процеси на заваряване и рязане, резултатите са едни и същи: Всички методи генерират опасни изпарения.

Какви са рисковете за здравето от заваръчните изпарения?

Металните частици в заваръчния дим са 50 до 75 пъти по-малки от ширината на човешки косъм, което ги прави изключително лесни за вдишване. Вдишването на метални частици и газове е свързано с редица здравни ефекти, според Администрацията по безопасност и здраве при работа (OSHA) в своя информационен лист по въпроса.

Краткотрайното излагане на дим може да причини гадене, световъртеж или дразнене на очите, носа и гърлото – състояние, известно като „треска от метален дим“. Продължителното излагане може да доведе до рак на органи или неврологични увреждания. Някои газове изместват кислорода и също могат да представляват риск от задушаване, особено в затворени работни помещения.

Всяко съоръжение има различно ниво на риск, което се определя от следните фактори:

  • Вид на процеса на заваряване
  • Използвани основни, пълнителни и заваръчни метали
  • Пространствено разпределение и брой работни места
  • Работни практики на заварчиците
  • Движение на въздуха и вентилация

Може да Ви хареса …

Филтърни елементи

Изберете по-чист въздух с усъвършенствана високотехнологична филтърна среда за патронни прахоуловители Donaldson Torit®, която преодолява предизвикателствата на повечето видове промишлен прах.

Какви са ограниченията за дима в моето съоръжение?

Няма единна насока за излагане на заваръчен дим. Вместо това OSHA налага допустими граници на експозиция (PEL) за конкретни метали, отразяващи ограничения за определени периоди от време. Например, за алуминий, желязо и мека стомана, PEL е 5 милиграма частици на кубичен метър въздух (5 mg/m3), осреднено за период от 8 часа. Металите, които са по-токсични, включително хром, манган, неръждаема стомана, никел и кадмий, имат по-строги PEL.

Много заваръчни операции се стремят да останат в границите на праговите гранични стойности (TLVs), определени от Американската конференция на правителствените промишлени хигиенисти (ACGIH). Тези оценки за нивото на експозиция, което работникът може да понесе по време на кариерата си, се основават на текущи научни изследвания и може да са по-ниски от PEL. Препратка към PEL и TLV е Джобното ръководство за химически опасности, публикувано от Националния институт за безопасност и здраве при работа (NIOSH). Имайте предвид обаче, че вашата операция може да има допълнителни държавни и местни изисквания.

Какви контроли са налични за заваръчните изпарения?

След като разберете приложимите граници на експозиция за вашите процеси и метали, трябва да обмислите начини за намаляване на опасната експозиция. OSHA препоръчва „Йерархия на контролите“, класирана от най-много до най-малко ефективна:

Елиминиране — Физически премахнете опасността. Спрете използването на опасни материали, ако е възможно.

Заместване — Заменете опасността. Преминете към алтернатива, като например различен метален пълнеж или консумативи за тел с покритие, които генерират по-малко дим.

Административен контрол и контрол на работната практика — Променете начина, по който хората работят. Промяна на работните навици или позиции на заварчиците, ограничаване на времето в зони с висока концентрация и/или повишаващо уменията обучението.

Лични предпазни средства (ЛПС) — Защитете работниците с правилните ЛПС. Използвайте респиратори, одобрени от NIOSH – особено когато други средства за контрол се окажат недостатъчни – и ги проверете, за да се уверите, че са подходящи и в изправно състояние.

Може да Ви хареса …

Постигане на оптимална производителност от Вашия колектор за заваръчен дим

Системите за изсмукване на дим могат да помогнат за намаляване на вредните димни газове във Вашето съоръжение. Това оборудване засмуква замърсения въздух, филтрира частиците и връща по-чист въздух във вътрешността на магазина или го изхвърля навън. Правилното наблюдение и поддръжка са важни в тези системи, включително подмяна на филтри в подходящия момент.

Колко важна е вентилацията при контролиране излагането на дим?

Вентилацията е от решаващо значение за извеждането на дима от зоната за дишане на заварчика. OSHA дава следните препоръки относно естествената и инженерната вентилация:

  • Стойте срещу вятъра, ако заварявате в голямо пространство или на открито, въпреки че това не гарантира безопасност.
  • Използвайте локална смукателна вентилация (за изсмукване на дима) за заваряване на закрито.
  • Никога не заварявайте в затворени пространства без вентилация.
  • Когато няма механична вентилация, използвайте естествени течения и разположете работата така, че да избегнете излагане.

Въпреки че естествената вентилация или вентилация с нагнетен въздух може да работи при определени обстоятелства, системите за изсмукване на дима обикновено са много по-ефективни. Всъщност във Великобритания инженерната вентилация е станала задължителна при заваряване, дори за мека стомана. Актуализация от 2019 г. на Изпълнителната директива за здраве и безопасност (HSE) изисква всички заваръчни операции да използват локална смукателна вентилация. Тъй като Европа често първата приема по-строги разпоредби, правилото може да означава промяна на ситуацията за заварчиците в САЩ и други региони.

Всяка заваръчна операция е уникална. Разумно е да имате професионалист по промишлена хигиена, който да Ви помогне да определите приложимите граници на експозиция, да вземе проби от въздуха от зоните за дишане около Вашите работници, да прегледа Вашия процес и да Ви напътства при разработването на стратегия за управление на риска. Освен това Donaldson може да ви помогне с доставка на филтриращо оборудване за подпомагане на събирането на прах и заваръчен дим като част от надеждни инженерни решения.

Опасни изпарения присъстват във всички методи на заваряване и редица последици за здравето са свързани с вдишването на тези изпарения. Много средства за контрол, като оборудване за филтриране и извличане, играят важна роля при създаването на стратегия за управление на риска срещу подобни опасности.

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?

Имате още въпроси как нашите продукти са от полза за Вашия бизнес?